อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : www.genesis.in.th " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย"                                                                                                                                        รับชมถ่ายทอดสด พิธีบวชคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี
เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

THE EPISCOPAL ORDINATION OF
Archbishop Antonio Weeradej CHAISERI

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 09.00 น.
สดจาก อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

**************


สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
Thare-Nongseng CatholicMedia