"ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ ดินแดนมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
ข่าวประชาสัมพันธ์

****************************

ขอเชิญรับพรสงฆ์ใหม่และฉลองวัดประจำปี
วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.30 น.
โดยคุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ
(คุณพ่อบัวทอง บุญทอด : เจ้าอาวาส)

****************************


อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง
เชิญร่วมฉลอง 78 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ
ของบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (ค.ศ.1940-ค.ศ.2018)
โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธาน
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.00 น.
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
****************************


อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง
ประกาศแจ้ง
วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ (วันจุดเทียน)
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
ณ สุสานศักดิ์สิทธิ์
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

****************************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 


สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำหรับวันภาวนาสากลเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิ่งสร้าง
การดูแลสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ บ้านร่วมของเรา
วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2018

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10


ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

 
 

 
 

 
 

 
 


" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************


สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


"เทศกาลคริสตมาส: พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"
 

 

ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง     1 คร 15:35-37,42-49

     พี่น้อง บางคนอาจถามว่า คนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไร เขาจะกลับมีร่างกายแบบใด ช่างโง่จริง เมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อน
เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอย่างอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงเมล็ดมิใช่ลำต้นที่จะงอกขึ้น 
     การกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อย แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีก สิ่งที่หว่านลงไปนั้นไม่มีเกียรติ แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรือง สิ่งที่หว่านลงไปนั้นอ่อนแอ แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอานุภาพ สิ่งที่หว่านลงไปเป็นร่างกายตามธรรมชาติ แต่สิ่งที่กลับคืนชีพเป็นร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิต

     ถ้ามีร่างกายตามธรรมชาติ ก็มีร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตด้วย ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า อาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิต อาดัมคนสุดท้ายเป็นจิตซึ่งประทานชีวิต สิ่งที่มาก่อนมิใช่กายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิต แต่เป็นกายตามธรรมชาติ ภายหลังจึงเป็นกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิต มนุษย์คนแรกมาจากดิน เป็นมนุษย์ดิน มนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์ มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินคนอื่นๆ ก็เป็นอย่างนั้น มนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์คนอื่นๆ ก็เป็นอย่างนั้น เราเกิดมามีลักษณะเหมือนมนุษย์ดินฉันใด เราก็จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์สวรรค์ฉันนั้น


 
 

 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา  ลก 8:4-15
     ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆ มาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกัน พระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่า
“ชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืช ขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้น บางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดิน จึงถูกเหยียบย่ำ และนกในอากาศจิกกินจนหมด บางเมล็ดตกบนหิน พองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้น บางเมล็ดตกกลางกอหนาม ต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตาย บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่า” พระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่า “ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”
     บรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่า อุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไร พระองค์จึงตรัสว่า “พระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจน แต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้น เพื่อว่า
เขาจะมองแล้วมองอีก แต่ไม่เห็น
ฟังแล้วฟังอีก แต่ไม่เข้าใจ”
     “อุปมามีความหมายดังนี้ เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้า เมล็ดที่ตกริมทางเดิน หมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจา ต่อจากนั้น ปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขา มิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้น เมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดี แต่ไม่มีราก เขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่ง เมื่อถึงเวลาถูกผจญ เขาก็เลิกเชื่อ เมล็ดที่ตกในกอหนาม หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัด จึงไม่เกิดผล ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพียรจนเกิดผล”    Download และฟังข้อรำพึงจากพระวาจา วันอื่นๆ ที่นี่  
       
       
 ข้อรำพึงประจำ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสารพระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร

21 กันยายน ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

นักบุญมัทธิวมีอาชีพเป็นคนเก็บภาษี ในสายตาชาวยิว ท่านเป็นคนบาปเปิดเผยทุกคนรู้ว่า
ท่านทำงานให้ชาวโรมัน ซึ่งแม้จะกำลังปกครองเขาอยู่ในขณะนั้น แต่เขาถือว่าเป็นศัตรูของชาติ

ดังนั้นคนที่ร่วมมือกับชาวโรมันจึงเป็นศัตรูของทุกคนหลายคนเดินสวนทาง คงเดินห่างเขาออกไป เพราะถือว่าเขาเป็นเสนียดจังไร ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย แต่ก็แปลกที่พระยซูเจ้ากลับเลือกท่านเป็นสาวกคนหนึ่งในสิบสองคน พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป จึงเป็นที่ครหานินทาของบรรดาผู้นำยิว และเขาพูดค่อนแคะพระองค์ผ่านทางสานุศิษย์ว่า

“ทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า” พระเยซูเจ้าตอบอย่างแยบยล และด้วยอาการสงบว่า “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ ... เราพอใจในความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” เราเข้าใจพระวาจาของพระองค์ แต่เราผู้เป็นคนป่วยทางจิตวิญญาณ ไปรับศีลอภัยบาปบ้างไหม มีคุณพ่อองค์หนึ่งเล่าว่า “ที่วัดของพ่อเขา คนไม่ยอมไปรับศีลอภัยบาปแต่กล้าไปรับศีลมหาสนิทเฉยเลย”

ถ้าไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป เขาก็ไมได้รับความเมตตาของพระองค์ เขาจะไปสวรรค์ทางลัดได้หรือ

 ข้อรำพึงเรื่อง
"21 กันยายน ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร
"
2018-09-21

 
    Download และฟัง ข้อคิดประจำวันอื่นๆ จากพระคุณเจ้า 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น. เฉพาะวันอาทิตย

 

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันอาทิตย

Facebook วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์

 
 

 

 


 

 


ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

 


“การไม่ทำความดีเลย ถือว่าเป็นความชั่ว”
คำสอนของพระสันตะปาปา ก่อนสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2018

 

 

 

 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 

 

 

 

 

       
          
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือนกันยายน ::

****************
เพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
10 กันยายน ครบรอบวันบวช คุณพ่อวอลเตอร์ มอร์กันเต

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday

21 กันยายน คุณพ่อ วรวุธ สังขรัตน์
29 กันยายน
            คุณพ่อมีคาแอล วัชรินทร์ ต้นปรึกษา
            คุณพ่อมีคาแอล ประสงค์ เด่นไชยรัตน์
            คุณพ่อมีคาแอล นิเวศน์ อินธิเสน
            คุณพ่อมีคาแอล ทวีศิลป์ พงษ์พิศ
            คุณพ่อมีคาแอล เฉลิมศิลป์ จันลา
            คุณพ่อมีคาแอล วีรพงษ์ มังกาย
            คุณพ่อมีคาแอล ธัญญา ศรีอ่อน
            คุณพ่อมีคาแอล สุริยัน ว่องไว
            คุณพ่อมีคาแอล โจฮันเนส ฮุตาบารัส
            คุณพ่อมีคาแอล ปริญญา เสมอมพิทักษ์
            คุณพ่อมีคาแอล คุณพ่อดนัย พิลาจันทร์

ครบรอบวันเกิด : Happy Birthday
9 กันยายน
วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อมีคาแอล ประสงค์ เด่นไชยรัตน์

24 กันยายน
วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อมีคาแอล นิเวศน์ อินธิเสน

28 กันยายน
วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอห์น อดิพงษ์ แสนสุริวงศ์

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา

13 กันยายน
คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นารินรักษ์ (ปี ค.ศ. 2001)

14 กันยายน
คุณพ่อเอดัว ถึง นำลาภ ( ปี ค.ศ. 1963)

20 กันยายน
คุณพ่อมีคาแอล เสนีย์ สกนธวัฒน์ (ปี ค.ศ. 2002) 
 
 
   

 
 
 


 
     
 
 
 

 
 


 
 

 
 


 


 
 
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 


  
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการ

 
       


           
     

 

 


    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
September 21, 2018
   

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com